Stephen Johnson

 

USDA subsidy information for Stephen Johnson

Stephen Johnson received payments totaling $1,610,767 from 1995 through 2023

Year Conservation Subsidies Disaster Subsidies Commodity Subsidies Total USDA Subsidies
1995-2023
1995 $18,096 $0 $14,782 $32,878
1996 $18,096 $0 $30,142 $48,238
1997 $18,096 $0 $30,646 $48,742
1998 $28,804 $0 $76,219 $105,023
1999 $43,315 $0 $95,487 $138,802
2000 $19,481 $0 $76,553 $96,034
2001 $21,897 $0 $68,497 $90,394
2002 $20,708 $2,419 $4,657 $27,784
2003 $20,709 $8,897 $40,203 $69,809
2004 $20,709 $0 $39,797 $60,506
2005 $42,924 $4,058 $40,181 $87,163
2006 $42,924 $0 $37,544 $80,468
2007 $42,924 $0 $39,086 $82,010
2008 $46,040 $1,834 $36,595 $84,469
2009 $46,040 $0 $35,467 $81,507
2010 $46,869 $0 $38,533 $85,402
2011 $15,665 $0 $40,000 $55,665
2012 $5,972 $0 $40,000 $45,972
2013 $0 $0 $36,561 $36,561
2014 $8,015 $69,966 $0 $77,981
2015 $6,508 $0 $674 $7,182
2016 $6,508 $0 $29,854 $36,362
2017 $6,508 $0 $51,012 $57,520
2018 $1,296 $0 $9,548 $10,844
2019 $1,296 $0 $9,394 $10,690
2020 $1,296 $0 $28,528 $29,824
2021 $1,296 $0 $10,267 $11,563
2022 $1,296 $0 $0 $1,296
2023 $0 $10,079 $0 $10,079
Total $553,288 $97,253 $960,226 $1,610,767

Counties where payments were made from

County Subsidy Payments 1995-2023
Banner County, Nebraska $4,810.00
Scotts Bluff County, Nebraska $294,439.00
Goshen County, Wyoming $1,311,518.00
Total $1,610,767
 

Farm Subsidies Education

AgMag